Covid - Operationele update | Enabel - Belgian Development Agency

Reactie op de COVID-19-crisis in onze Afrikaanse partnerlanden

Divider text here
Brussel - 22 april 2020 | De COVID-19-crisis leidt tot instabiliteit op lokale en mondiale voedselmarkten. De bezorgdheid over de gevolgen daarvan voor veiligheid, justitie en goed bestuur wordt steeds groter. Fragiele contexten dreigen nog fragieler te worden.

De gevolgen van deze crisis voor het onderwijs, de economie en de levensomstandigheden van duizenden mensen zullen waarschijnlijk de ongelijkheid nog vergroten. Dat zal aanleiding geven tot ontevredenheid en sociale onrust. Vooral dan in landen waar de sociaaleconomische infrastructuur te zwak is om de gevolgen van de crisis op te vangen. De pandemie ontwricht de bestaansmiddelen van miljoenen mensen in Afrika. Ze heeft ook onevenredig grote gevolgen voor arme huishoudens en kleine en informele bedrijven.

“Acties om ons voor te bereiden en te reageren op een gezondheidscrisis zijn en blijven natuurlijk de eerste prioriteit. Toch is het nu al duidelijk dat acties om de sociaaleconomische gevolgen van de COVID-19-pandemie te verzachten net zo belangrijk zullen zijn", zegt algemeen directeur van Enabel, Jean Van Wetter.

De wereldwijde crisis ten gevolge van de COVID-19-pandemie vereist reactie. België zet daarom heel wat middelen in, zowel internationaal als in de partnerlanden van de Belgische samenwerking. De Belgische ontwikkelingssamenwerking ondersteunt al decennialang de overheden van verschillende Afrikaanse landen. Die ervaring is beslist relevant om de enorme uitdagingen aan te pakken waarmee de armste landen in deze COVID-19-crisis worden geconfronteerd. Als uitvoeringsagentschap van de gouvernementele samenwerking zal Enabel gerichte acties voeren op verschillende gebieden.

Aanpak van de gezondheidscrisis

Om de verspreiding van het virus tegen te gaan, leggen overheden maatregelen aan de bevolking op: lockdowns, beperking tot essentiële verplaatsingen en social distancing worden in vele landen toegepast. Andere acties die worden opgestart zijn grootschalig toezicht en het testen en isoleren van besmette personen. Maar de besmettingen kunnen nog steeds snel om zich heen grijpen. De overheden moeten zich ook op dit scenario voorbereiden. Er zullen aanzienlijke aantallen testfaciliteiten, ziekenhuisbedden, beademingstoestellen en andere medische apparatuur nodig zijn. Verder zijn ook extra gezondheidswerkers vereist. De pandemie onderstreept de dringende noodzaak om wereldwijd meer gezondheidswerkers in te zetten. Ze spoort ons ook aan om ons voor te bereiden op de toekomst.

Het is van cruciaal belang dat de routinediensten en de eerstelijnsgezondheidszorg tegen elke prijs functioneel blijven. Een volledige ineenstorting van het zorgsysteem zou immers veel meer slachtoffers en sterfgevallen veroorzaken, al dan niet COVID-19-gerelateerd. Daarom zal Enabel ondersteuning bieden bij de technische opleiding van gezondheidswerkers. Het gaat dan over het diagnosticeren, behandelen, doorverwijzen, isoleren en instrueren van patiënten en hun familieleden. In Burkina Faso wordt bijvoorbeeld extra financiële steun verleend aan het rapid response team van de overheid. Dat team is verantwoordelijk voor de opvolging van de epidemie, het opsporen van contacten (contact tracing) van zieken en het testen van vermoedelijk besmette personen.

Daarnaast onderzoekt Enabel de bevoorradingsketens en bekijkt de internationale mogelijkheden om essentiële zaken aan te kopen. Daarbij wil Enabel ook zorgen voor de internationale en nationale transport- en distributiesystemen. In Benin heeft Enabel twee ambulances ter beschikking gesteld zodat de gezondheidsautoriteiten beter op de crisis kunnen reageren. In Burkina Faso zullen binnenkort twee beademingsapparaten arriveren. Beide interventies hebben hetzelfde doel: het leveren van extra apparatuur in twee gezondheidszorgfaciliteiten in het land.

Communicatie is essentieel om deze gezondheidscrisis in te dammen. Daarom ondersteunt Enabel verschillende overheden om op feiten gebaseerde informatie te verstrekken: aan de bevolking, gezondheidswerkers, dorpsgemeenschapswerkers, burgemeesters en religieuze leiders, politieagenten, patiënten en hun families. Daarmee willen ze de verspreiding van het virus tegengaan en ervoor zorgen dat alle burgers goed op de hoogte zijn van de genomen maatregelen. In Benin bijvoorbeeld hielp Enabel met het opzetten van een callcenter voor alle vragen met betrekking tot de epidemie. In Niger hielp Enabel met het verspreiden van sensibiliseringsboodschappen via influencers in verschillende gemeenschappen. Bovendien organiseerde Enabel informatiesessies voor journalisten. Deze waren erop gericht hen goed in te lichten over de ziekte, de symptomen ervan en wat het land doet om de verspreiding in te dammen.

Toegang tot water

De toegang tot water blijft op veel plaatsen problematisch, zowel in afgelegen plattelandsgebieden als in de armere en dichtbevolkte stadswijken. Enabel helpt door water, zeep en instructies voor hygiëne te verstrekken. In Niger verdeelde Enabel desinfecterende gel en demonstreerde de basistechnieken voor het handenwassen. Deze acties beogen de verspreiding van corona tegen te gaan.

Voedseltekorten

Het neveneffect van afzonderingsmaatregelen en het beperken van de mobiliteit zal hoogstwaarschijnlijk gevolgen hebben voor de bestaansmiddelen en de inkomens. Als de lokale en/of internationale toeleveringsketens en markten langere tijd verstoord blijven, zal dit gevolgen hebben voor de mondiale en lokale voedselprijzen. Dat kan de sociale onrust aanwakkeren. De meest kwetsbare bevolkingsgroepen kunnen worden beschermd door de productie en verwerking van voedsel in plattelandsgebieden te garanderen. Er moet ook voor gezorgd worden dat het voedsel zijn weg vindt naar de consumenten (in de stad). Zo worden de inkomens en de toegang tot betaalbaar en gezond voedsel gevrijwaard.

Sociaaleconomische veerkracht

De huidige crisis stelt de capaciteit van de regeringen in de hele wereld op de proef. De Afrikaanse regeringen moeten anticiperen op wat de gevolgen voor hun economie zullen zijn. Ze moeten op korte termijn een stimuleringspakket aanbieden om de financiële stabiliteit te handhaven en bedrijven te helpen de crisis te overleven. Enabel wil de sociaaleconomische veerkracht op de korte en middellange termijn versterken. Daarom zullen lokale bedrijven en start-ups ondersteund worden om de lokale economie een boost te geven en innovatieve oplossingen te stimuleren.

Kwetsbare bevolkingsgroepen zullen meer te lijden hebben onder deze crisis. We moeten dan ook speciale aandacht besteden aan kwetsbare groepen zoals vrouwen, migranten, kinderen en personen met een handicap. In Marokko bijvoorbeeld zal Enabel extra geld en voedselbonnen verstrekken aan migrerende bevolkingsgroepen. Aangezien zij moeilijk toegang hebben tot basisdiensten, zal deze financiële steun welkom zijn om basisgoederen zoals verzorgingsproducten en voedsel te kopen.

Gegevensverzameling

Tijdens een gezondheidscrisis kan de beschikbaarheid en het gebruik van kwalitatieve gegevens het verschil maken in het ondersteunen van preventiemaatregelen en het verbeteren van mitigatiestrategieën. Daarom is het belangrijk dat Enabel zijn partnerlanden helpt bij het toegankelijk maken van kwaliteitsinformatie voor iedereen. Als open data verstrekt worden, kunnen onderzoekers en ontwikkelaars die gebruiken om verder te werken aan innovatieve oplossingen.

BLIJF OP DE HOOGTE

Divider text here
Volg onze acties en de laatste trends in internationale samenwerking.