Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen | BTC - Belgisch Ontwikkelingsagentschap

SDGs

De duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) werden in september 2015 gelanceerd. Ze luiden een nieuw tijdperk van duurzame ontwikkeling in. De 17 doelstellingen willen de komende 15 jaar de wereld duurzaam veranderen. Ze lopen als een rode draad door de hulp die Enabel wereldwijd aan 20 landen biedt.
SDG1 - Beëindig armoede overal en in al haar vormen

We moeten naar een wereld waarin extreme armoede (mensen die moeten rondkomen met minder dan € 1,13 per dag) verleden tijd is.

De Enabel-projecten in 20 landen willen de armoede helpen uitroeien en meewerken aan een meer eerlijke en duurzame wereld. Wij stellen vrouwenemancipatie centraal om extreme armoede uit te roeien.
SDG2 - Beëindig honger, bereik voedselzekerheid en verbeterde voeding en promoot duurzame landbouw

Doelstelling 2 wil een einde maken aan honger en ondervoeding en wil ook de landbouwproductiviteit en de inkomsten van kleinschalige producenten verbeteren en diversifiëren, door meer investeringen in de landen en herziene handelsovereenkomsten.

De projecten van Enabel willen de duurzame productie en verwerking van gewassen van kleine boeren verbeteren en hen toegang verlenen tot de markt. Wij zetten projecten op die aangepaste infrastructuur voorzien, zoals irrigatiesystemen, opslagruimtes, markten of verwerkingseenheden. Ook geven we opleidingen aan en versterken we de capaciteiten van het personeel van de ministeries van Landbouw en van producentenorganisaties, ngo’s en de civiele maatschappij in de partnerlanden. Daarbij zorgen wij telkens dat vrouwelijke ondernemers betrokken worden bij de besluitvorming op alle niveaus.

SDG3 - Verzeker een goede gezondheid en promoot welvaart voor alle leeftijden
 
Doelstelling 3 streeft naar een wereld waarin iedereen gezond is, vrouwen veilig kunnen bevallen, kinderen gevaccineerd worden en gezond opgroeien, infecties of epidemieën als hiv, tbc en malaria uitgeroeid zijn en het stigma rond mensen met hiv en/of aids verdwenen is.

Gezondheidszorg is één van de grootste uitdagingen van Enabel. Wij werken aan betere gezondheidssystemen in onze partnerlanden door te helpen voorzien in kwalitatieve en toegankelijke gezondheidszorg, doeltreffende ziekteverzekering, kwaliteitsvolle infrastructuur en uitrusting en goed opgeleide en gemotiveerde gezondheidswerkers. Daarnaast voeren wij specifieke programma’s uit om de schending van vrouwenrechten te voorkomen, zoals het uitroeien van genitale verminking bij vrouwen.

SDG4 - Verzeker gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevorder levenslang leren voor iedereen

Doelstelling 4 wil dat alle jongens en meisjes wereldwijd toegang hebben tot kwaliteitsvol onderwijs, vanaf de lagere school tot aan de universiteit, zowel op het platteland als in de stad.

Voor deze doelstelling voorziet Enabel mee in beter technisch en beroepsonderwijs en wordt er door lerarenopleidingen met nieuwe onderwijsmethoden en curricula hervormingen ingezet op de verbetering van het basis –en lager onderwijs. Enabel ondersteunt ook de groene en student-vriendelijke (herop)bouw van scholen.
SDG5 - Bereik gendergelijkheid en empowerment voor alle vrouwen en meisjes

Doelstelling 5 wil alle vormen van discriminatie op basis van geslacht uitroeien, zoals ongelijke toegang tot waardig werk, segregatie op de arbeidsmarkt, het weigeren van toegang tot basisonderwijs en basisgezondheidszorg, de ondervertegenwoordiging van vrouwen in besluitvormingsprocessen, en geweld tegen vrouwen en meisjes. 

Enabel integreert de genderdimensie in al zijn interventies en heeft alleenstaande projecten die focussen op vrouwenemancipatie en vrouwenrechten, zoals inkomensgenererende activiteiten voor vrouwen, technische en beroepsopleidingen, bewustmaking voor geboorteregistratie, de actieve deelname van vrouwen in beleidsprocessen en de preventie van geweld tegen vrouwen.
SDG6 - Verzeker toegang en duurzaam beheer van water en sanitatie voor iedereen

Deze doelstelling is gericht op universele toegang tot water en betere sanitatie voorzieningen.

Enabel ondersteunt de ministeries in hun water- en sanitatiebeheer en -beleid en in hun inspanningen om veilig drinkwater te voorzien voor de bevolking. Wij verlenen ook steun bij de verwerking van afvalwater en sanitaire activiteiten.
SDG7 - Verzeker toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen

Doelstelling 7 streeft ernaar universele toegang tot betaalbare, betrouwbare en moderne energiediensten te verzekeren en het aandeel aan hernieuwbare energie te verhogen door de technologie te verbeteren en meer onderzoek te doen naar schone en hernieuwbare energieproductie.

Enabel zorgt er in Rwanda mee voor dat de bevolking toegang heeft tot het elektriciteitsnet. Wij ondersteunen ook Mozambique en het Palestijns Gebied met hernieuwbare-energieprojecten, zoals de installatie van systemen voor zonne- en waterkrachtenergie voor verlichting en waterpompen; licht- en elektriciteitsvoorziening voor gezondheidscentra en scholen in afgelegen gebieden of de bouw van milieuvriendelijke scholen.
SDG8 - Bevorder aanhoudende, inclusieve en duurzame economische groei, volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen

Doelstelling 8 streeft naar een hogere economische productiviteit door diversificatie, technologische verbetering en innovatie en ook naar een toename van duurzame handel en toerisme om het bruto binnenlands product te verhogen.

De onderwijsprojecten van Enabel verbeteren technisch onderwijs en beroepsopleidingen om werkloosheid bij jongeren tegen te gaan. Door een vaardigheid of een beroep te leren, kunnen jongeren beter aan waardig werk geraken of zelf een zaak opstarten. De infrastructuurprojecten in Congo en Burundi zorgen voor banen en opleidingen voor jongeren. In Vietnam ondersteunt Enabel de uitvoering van de nationale strategie van groene groei aan de hand van een specifiek project waarmee het land zich economisch kan ontwikkelen op 'groene wijze'.
SDG9 - Bouw veerkrachtige infrastructuur, bevorder inclusieve en duurzame industrialisering en stimuleer innovatie

Doelstelling 9 wil kwaliteitsvolle infrastructuur in steden en dorpen voor het welzijn van de mensen, waarbij gefocust wordt op gelijke toegang voor allen.

Enabel ondersteunt partnerlanden bij de wegenaanleg om de toegang van en naar het platteland te verbeteren. Enabel wil ook de digitale kloof overbruggen met digitale innovaties en nieuwe technologieën in zijn projecten.
SDG10 - Dring ongelijkheid in en tussen landen terug

Om een rechtvaardige wereld te bouwen moet het inkomen van de armsten sneller groeien dan het nationale gemiddelde en moet elke vorm van discriminatie op basis van leeftijd, geslacht, beperking, ras, etniciteit, afkomst, godsdienst of economische of andere status verdwijnen.

In alle Enabel-projecten proberen we burgers te emanciperen en het personeel van openbare instellingen en ministeries op te leiden om hun dienstverlening te verbeteren, met speciale aandacht voor de gelijke behandeling van mannen en vrouwen.
SDG11 - Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam

Deze doelstelling streeft naar veilige en betaalbare woningen, toegang tot veilige vervoersmiddelen, groene openbare ruimtes en het behoud van cultureel en natuurlijk erfgoed in de steden.

In het Palestijns Gebied ondersteunt een van de projecten van Enabel het behoud en het herstel van de historische stadskernen. Andere projecten promoten ecologisch bouwen met passiefbouwtechnieken in Oeganda, Senegal, Burundi en het Palestijns Gebied. We ondersteunen ook Oeganda en Vietnam in structurele strategische stadsplanning en we helpen bij stadsvernieuwingsprojecten zoals de opwaardering van de sloppenwijken en sociale huisvesting.
SDG12 - Verzeker duurzame consumptie- en productiepatronen

SDG12 wil duurzame productie promoten – van eerlijke prijzen tot waardige arbeidsomstandigheden voor alle producenten – en mensen bewustmaken over hun consumptie.

Het Trade for Development Programma van Enabel draagt bij tot deze doelstelling door financiële steun te verlenen en opleidingen in ondernemen en marketing te verstrekken aan producenten. Het geeft het publiek informatie over marktevoluties en promoot eerlijke en duurzame handel, met campagnes zoals de Week van de Fair Trade. Enabel betrekt beleidsmedewerkers en de privésector door hen aan te zetten om hun verantwoordelijkheid op te nemen.
SDG13 - Neem dringend actie om de klimaatverandering en haar impact te bestrijden

Deze doelstelling gaat voor meer draagkracht tegen de gevolgen van de klimaatverandering en klimaatgerelateerde gevaren en natuurrampen en wil maatregelen inzake klimaatverandering integreren in de nationale beleidslijnen, strategieën en planning en mensen bewust maken over het thema. 

In elk Enabel-project wordt rekening gehouden met het milieurisico en worden partners opgeleid om deze risico's te detecteren en te beheren. Enabel ondersteunt ook de ministeries bij het bepalen van hun aanpassingsbeleid aan de klimaatverandering door acties tegen de opwarming van de aarde te integreren. In Vietnam en Peru werden meer bepaald projecten opgezet om de gevolgen van de klimaatverandering te verzachten.
SDG14 - Behoud en maak duurzaam gebruik van de oceanen, de zeeën en de maritieme hulpbronnen

Geen Enabel-activiteiten
SDG15 - Bescherm, herstel en bevorder het duurzaam gebruik van ecosystemen, beheer bossen duurzaam, bestrijd woestijnvorming en landdegradatie en draai het terug en roep het verlies aan biodiversiteit een halt toe

Natuurbehoud en uitroeiing van soorten voorkomen staan centraal in deze doelstelling. 

Naast de integratie van milieu-impactstudies in de projecten van Enabel, zijn er ook specifieke ecologische projecten, zoals grootschalige herbebossing in Marokko en Rwanda of het duurzame beheer van natuurlijke rijkdommen en de bescherming van biodiversiteit en ecosystemen in Tanzania en Peru.
SDG16 - Bevorder vreedzame en inclusieve samenlevingen met het oog op duurzame ontwikkeling, verzeker toegang tot justitie voor iedereen en creëer op alle niveaus doeltreffende, verantwoordelijke en open instellingen

Vrede, stabiliteit, mensenrechten en efficiënte en betrouwbare instellingen zijn de fundamenten van een duurzame samenleving.

Om de rechtsstaat te versterken ondersteunt Enabel zijn partnerlanden bij het verbeteren van hun rechtssysteem, veiligheidssectoren en veiligheidsdiensten, op basis van democratische en op rechten gebaseerde principes. Wij moedigen de burger ook aan om deel te nemen aan en zich te engageren voor het beleid en ondersteunen onze partners bij het opzetten van efficiënte, betrouwbare, transparante en inclusieve bestuursinstellingen op centraal en lokaal niveau.
SDG17 - Versterk de implementatiemiddelen en revitaliseer het wereldwijd partnerschap voor duurzame ontwikkeling

Doelstelling 17 roept iedereen op om zijn verantwoordelijkheid op te nemen om de Noord-Zuid-, Zuid-Zuid- en regionale en internationale partnerschapssamenwerking te vergroten: van overheden en de openbare of privésector tot de civiele maatschappij.

Enabel werkt vooral samen met de overheden van de Belgische partnerlanden, maar ook met de Europese Unie, VN-instellingen, ngo’s, organisaties uit de civiele maatschappij en de privésector om zijn projecten succesvol uit te voeren.

BLIJF OP DE HOOGTE

Divider text here
Volg onze acties en de laatste trends in internationale samenwerking.