Juridische vorm - Bestuurs- en controleorganen | BTC - Belgisch Ontwikkelingsagentschap

Juridische vorm Bestuurs- en controleorganen

Juridische vorm

Divider text here
Enabel is een naamloze vennootschap van publiek recht met sociaal oogmerk, opgericht bij de wet van 21 december 1998. Ons ondernemingsnummer is 0264.814.354.

Haar enige aandeelhouder is de Belgische staat, vertegenwoordigd in de Algemene Vergadering door de minister van Ontwikkelingssamenwerking. De relaties tussen de Belgische staat en Enabel zijn vastgelegd in een beheerscontract.

De organisatiestructuur van Enabel is toegesneden op een efficiënt bestuur en een doorgedreven controle. De belangrijkste organen die daarvoor garant staan, zijn de bestuursorganen en de controleorganen.

Bestuursorganen

Divider text here
 • Algemene vergadering (minister van Ontwikkelingssamenwerking)
 • Raad van Bestuur
 • Algemeen directeur
 • Directiecomité

Controleorganen

Divider text here
 • Regeringscommissarissen (Ontwikkelingssamenwerking & Begroting)
 • College van Commissarissen (Rekenhof & Bedrijfsrevisoren)
 • Interne audit

Raad van Bestuur

Divider text here
De raad van bestuur van Enabel bestaat uit 12 leden, met inbegrip van de voorzitter die er van rechtswege lid van is. Er zijn evenveel Nederlandstalige als Franstalige leden. De leden van de raad van bestuur worden voor een hernieuwbare termijn van vier jaar benoemd door de ministerraad, op basis van hun kennis van de internationale samenwerking of inzake beheer.

De Raad van Bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het maatschappelijk doel van Enabel. Hij bepaalt de strategie van Enabel op voorstel van de verantwoordelijke voor het dagelijks beheer en keurt elk jaar een ondernemingsplan goed waarin de doelstellingen en de strategie van Enabel op middellange termijn worden vastgesteld.

 • Delphine Moralis, Voorzitster 
 • Caroline Amrom 
 • Karla Basselier 
 • Brigitte Boone 
 • Alain Coheur 
 • Farah Dehon 
 • Amélie Derbaudrenghien 
 • Guido Gryseels 
 • Patrick Itschert 
 • Louise Ringuet 
 • Bart Staes 
 • Heidy Rombouts*

*Heidy Rombouts vertegenwoordigt als Directeur-generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp, de Directie-generaal Ontwikkelings­samenwerking en Humanitaire Hulp van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking in de schoot van de Raad van Bestuur van Enabel. Zij is evenwel niet stemgerechtigd.

Directiecomité

Divider text here
 • De h. Jean Van Wetter, Algemeen directeur
 • De h. Sven Huyssen, Directeur Operations
 • Mevr. Martine Brisse - Directeur human resources
 • De h. Danny Verspreet - Directeur financiën & ICM
 • Mevr. Liana Hoornweg, Directeur sectorale en thematische expertise