Privacyverklaring van Enabel | Enabel - Belgisch Ontwikkelingsagentschap

GDPR Privacy verklaring

Divider text here
Enabel is begaan met de bescherming van je privacy. Wij verbinden ons ertoe om je persoonsgegevens te beschermen en ze zorgvuldig en transparant te verwerken, volledig in overeenstemming met de wetgeving op de privacy.

Deze privacyverklaring heeft als doel je zo volledig mogelijk te informeren rond deze materie. We zullen hieronder uitleggen hoe we jouw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en bewaren. Lees deze privacyverklaring dus aandachtig door, zodat je vertrouwd raakt met de praktijken ter zake. Ook vind je info op de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) via volgende link: www.privacycommission.be/nl.

Op 25 mei 2018 is de nieuwe privacywetgeving van kracht geworden: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU-verordening 2016/679) van het Europees Parlement van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (‘GDPR’ – General Data Protection Regulation) en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG.

Draagwijdte van de privacyverklaring

Wat betekenen ‘persoonsgegevens’ en ‘verwerking’, wie is de ‘verwerkingsverantwoordelijke’ en wie is het unieke aanspreekpunt DPO of Data Protection Officer? Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Denk bijvoorbeeld aan de naam van een persoon, een foto, een telefoonnummer, een code, een paswoord, een geboortedatum, een e-mailadres.

Verwerking slaat op elke handeling die wordt uitgevoerd met een persoonsgegeven. Verwerking omvat onder andere alle aspecten rond het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

Enabel, het Belgisch ontwikkelingsagentschap met maatschappelijke zetel in de Hoogstraat 147 te B-1000 Brussel, is de verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens waarover het beschikt. Dat betekent dat wij de doeleinden en de verwerkingsmiddelen van deze gegevens bepalen en dat wij jouw gesprekspartner zijn, en ook deze van de controleautoriteit voor elke vraag over het gebruik van de persoonsgegevens. Als uniek aanspreekpunt in onze onderneming hebben wij een functionaris voor gegevensbescherming (‘Data Protection Officer’ of ‘DPO’) aangesteld. Je kunt de DPO bereiken op volgend adres: Enabel Data Protection Officer Hoogstraat 147 1000 Brussel DPO@enabel.be 

Op wie is dit van toepassing? Onze privacyverklaring is van toepassing op alle natuurlijke personen, zowel de kandidaten voor vacante betrekkingen bij Enabel, de medewerkers die in dienst zijn, de dienstverleners, als derden (bijvoorbeeld: ex-medewerkers, iemand die op de hoogte wil blijven van onze activiteiten …). Deze privacyverklaring is echter niet van toepassing op rechtspersonen.

Welke gegevens zijn gedekt door deze privacyverklaring?

a) Gewone persoonsgegevenscategorieën
De gegevens uit deze categorie zijn persoonsgegevens die op jou betrekking hebben, dat wil zeggen waarmee je ofwel direct (zoals je naam en voornaam waarmee je onmiddellijk kunt geïdentificeerd worden) ofwel indirect kunt geïdentificeerd worden (zoals je telefoonnummer of de nummerplaat van je wagen).

Bij onze interacties met jou en in functie van de aard van jouw contractuele of andere band met Enabel, moeten wij verschillende persoonsgegevens over jou opvragen: 
 • identificatiegegevens (bijvoorbeeld: naam, voornaam, adres, geboortedatum, nummer van het paspoort, nationaliteit, enz.);
 • contactgegevens (bijvoorbeeld: postadres, e-mailadres, telefoonnummer, enz.);
 • burgerlijke staat en inlichtingen over de partner en de kinderen;
 • betalingsgegevens, meer bepaald het bankrekeningnummer;
 • het nummer van de sociale zekerheid, het rijksregisternummer, het btw-nummer;
 • informatie over afwezigheden, inclusief de werkonbekwaamheid;
 • kwalificaties, meer bepaald het cv en de referenties;
 • informatie rond de gevolgde of nog te volgen opleidingen;
 • informatie rond de persoonlijke ontwikkeling en de evaluaties;
 • medisch attest over de gezondheidstoestand;
 • vaccinatieboekje;
 • pasfoto.

In bepaalde gevallen hebben de persoonsgegevens niet enkel betrekking op jezelf maar ook op een of verschillende gezinsleden (bijvoorbeeld: je kinderen, je partner).

b) Bijzondere persoonsgegevenscategorieën
De persoonsgegevens die specifieke bescherming genieten zijn deze die vallen onder de ‘bijzondere categorieën’. Concreet gezien zijn dat persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid.

In de praktijk kan Enabel verplicht zijn gegevens over jouw gezondheid of over deze van een gezinslid te verwerken met het oog op bijvoorbeeld een medische repatriëring naar de plaats van verzorging. Hetzelfde geldt voor een eventuele graad van invaliditeit van een kind, aangezien Enabel voor zijn expatpersoneel het equivalent van de Belgische kinderbijslag betaalt. Verder vragen wij voor je aanwerving als expat, een uittreksel van het strafregister. Enabel gebruikt deze bijzondere persoonsgegevenscategorieën in geen geval voor andere doeleinden.

Wanneer en hoe worden je persoonsgegevens verzameld?

Enabel verzamelt bepaalde persoonsgegevens:
 • wanneer je je online kandidaat stelt voor een vacante betrekking bij Enabel;
 • wanneer je aangeworven wordt voor een vacante betrekking en je een arbeidsovereenkomst ondertekent;
 • wanneer je deelneemt aan en/of een overheidsopdracht uitvoert met Enabel;
 • wanneer je je inschrijft op een newsletter, ingaat op uitnodigingen (conferenties, evenementen ...);
 • wanneer je contact met ons opneemt via de verschillende kanalen die Enabel ter beschikking stelt (om informatie op te vragen of een klacht in te dienen, bijvoorbeeld);
 • wanneer je een van onze websites bezoekt of een van onze mobiele apps gebruikt, door middel van cookies of andere technologieën (voor meer informatie over cookies, zie onze Cookie Policy op www.enabel.be) (klik op ‘Cookies’ onderaan).

Wanneer wij je persoonlijke gegevens vragen, heb je het recht om niet in te gaan op onze vraag. Die weigering kan echter contractuele betrekkingen in de weg staan, de aard ervan veranderen of het beheer ervan beïnvloeden.

Op welke basis en voor welke doeleinden kunnen je gegevens worden verwerkt?

Enabel verwerkt je gegevens voor verschillende doeleinden Wij verwerken je persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Voor elke verwerking gebruiken wij enkel de gegevens die relevant zijn voor het nagestreefde doel.

Wij gebruiken je persoonsgegevens ofwel:
 • wanneer wij je toestemming hebben. In dat geval verwerken wij je persoonsgegevens voor het of de specifieke doeleinde(n) waarvoor je toestemming gaf. Bijvoorbeeld wanneer je je inschrijft op onze newsletters om op de hoogte te blijven van onze activiteiten;
 • wanneer wij een overeenkomst aan het voorbereiden zijn en in het kader van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst: - rekrutering en selectie voor een vacante betrekking; - administratie van de lonen, vergoedingen, sociale voordelen, afwezigheden en verzekeringen wanneer je een werknemer van Enabel bent; - aankoop van vervoerbewijzen (bijvoorbeeld vliegtuigtickets) en visa;
 • in het kader van het beheer van onze overheidsopdrachten: - beheer van de offertes, uitvoering van overheidsopdrachten.

Hoe beschermen wij je gegevens?

Enkel de personen die je gegevens nodig hebben om hun taken uit te voeren krijgen toegang tot je persoonsgegevens. Die personen zijn gebonden aan een strenge zwijgplicht en moeten alle voorziene technische en organisatorische voorschriften naleven om de privacy van de persoonsgegevens te verzekeren.

Wij hebben technische middelen ingesteld om je persoonsgegevens te beschermen. Op die manier willen wij voorkomen dat onbevoegden inzage zouden hebben in de persoonsgegevens, deze zouden verwerken, wijzigen of vernietigen.

Soms bevatten onze websites links naar websites van derden (sociale media, organisatoren van evenementen die wij ondersteunen ...) waarvan de gebruiksvoorwaarden niet onder het toepassingsgebied van deze privacyverklaring vallen, noch onder onze verantwoordelijkheid. Bijgevolg raden wij je aan om hun privacyverklaring aandacht te lezen om te weten hoe zij je privacy beschermen.

Wie heeft toegang tot je persoonsgegevens en aan wie worden ze doorgegeven?

Om je privacy te beschermen worden de Enabel-medewerkers die bevoegd zijn voor toegang tot je gegevens nauwkeurig aangeduid in functie van hun taken.

Enabel doet ook een beroep op onderaannemers. Dat zijn gespecialiseerde partners in België of in het buitenland die instaan voor bepaalde diensten om de kwaliteit van onze prestaties te verbeteren.

Het gaat om externe rekruteringbureaus, juryleden voor personeelsselecties, en al wie betrokken is bij de rekruteringsprocedures volgens onze interne regels, het sociaal secretariaat/ de salarissoftware, het HRIS-systeem, de provider van mobiele telefonie, de instellingen van de sociale zekerheid, de belastingadministratie, de verzekeringen, de opleidingsinstellingen, de dienstverleners op het vlak van informatica, de advocaten, of de provinciale partners in het kader van onze activiteiten ‘Kleur Bekennen’.

De onderaannemers zijn contractueel aan ons gebonden en moeten bijgevolg onze instructies volgen en de principes uit deze privacyverklaring naleven. Meer in het bijzonder zorgt Enabel ervoor dat zijn onderaannemers enkel beschikken over de gegevens die nodig zijn om hun taken uit te voeren en zich tegenover Enabel ertoe verbinden dat ze deze gegevens veilig en vertrouwelijk behandelen en dat ze de gegevens slechts gebruiken om hun taken uit te voeren.

Wij geven je gegevens ook door aan andere personen indien wij daar wettelijk of contractueel toe verplicht zijn, of indien dat nodig is voor het algemeen belang. In dat geval zorgen wij ervoor dat die personen enkel beschikken over de gegevens die wij moeten doorgeven omdat we daar wettelijk of contractueel toe verplicht zijn, of die in verhouding staan tot een rechtmatige doelstelling die de doorgifte rechtvaardigt, en dat die personen zich tegenover Enabel ertoe verbinden dat ze deze gegevens veilig en vertrouwelijk behandelen en dat ze de gegevens slechts gebruiken voor het doeleinde waarvoor ze werden doorgegeven.

Enabel geeft je gegevens niet door aan derden voor commercieel gebruik.

Rekening houdend met de activiteiten die we uitvoeren in de partnerlanden van de Belgische ontwikkelingssamenwerking, bestaat de kans dat Enabel je gegevens doorgeeft buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Enabel neemt alle nodige maatregelen om de bescherming te verzekeren en versterkt de informaticabeveiliging nog meer.

Wat zijn je rechten en hoe kun je ze uitoefenen?

Recht van inzage: Je hebt het recht om de gegevens die op jou betrekking hebben in te kijken. Je kunt ons vragen:
 • of wij je persoonsgegevens al dan niet verwerken;
 • met welke doeleinden wij ze verwerken;
 • welke gegevenscategorieën worden verwerkt;
 • aan welke categorieën bestemmelingen ze worden meegedeeld;
 • hoe lang ze worden bewaard;
 • inlichtingen te geven over de rechten die je kunt uitoefenen (rectificatie, wissing ...) of over de mogelijkheid om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit;
 • waar de verwerkte gegevens vandaan komen.

Recht op verbetering: Als je merkt dat, ondanks onze inspanningen, je gegevens onjuist of onvolledig zijn, dan kun je ons vragen om ze te verbeteren (‘rectificatie’).

Recht op wissing (‘recht op vergetelheid’): in bepaalde, zeer specifieke gevallen staat de wetgeving toe dat je je persoonsgegevens laat wissen. Dat is het geval indien:
 • de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor wij ze hebben verzameld;
 • de verwerking van je gegevens enkel op jouw toestemming berust en je beslist om je toestemming in te trekken;
 • je bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking van je gegevens en wij geen dwingende gerechtvaardigde gronden hebben die zwaarder doorwegen dan die van jou.

Je recht op wissing is echter niet onbeperkt. Wij hebben het recht je gegevens te blijven verwerken indien we ze moeten bewaren om onder meer een wettelijke verplichting na te komen of rechtsvorderingen vast te stellen, uit te oefenen of te onderbouwen.

Recht op beperking van de verwerking: in bepaalde, zeer specifieke gevallen kun je vragen dat de verwerking van je persoonsgegevens wordt beperkt. Dat is meer bepaald het geval indien:
 • je de juistheid betwist van een persoonsgegeven, de tijd dat we dit kunnen controleren en
 • jij je gegevens, hoewel ze niet meer nodig zijn voor het doeleinde van verwerking, nodig hebt voor de vaststelling, de uitoefening of de onderbouwing van rechtsvorderingen.

Aan de beperking van de verwerking komt een einde in volgende omstandigheden:
 • je geeft hiervoor je toestemming;
 • de verwerking van je gegevens is nodig voor de vaststelling, de uitoefening of de onderbouwing van rechtsvorderingen;
 • de verwerking is nodig voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon;
 • de verwerking is nodig om redenen van openbaar belang.

Recht op overdraagbaarheid: in bepaalde gevallen heb je er recht op dat de persoonsgegevens die je ons hebt verstrekt:
 • aan jou worden overgedragen;
 • of dat ze direct door Enabel worden overgedragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, op voorwaarde dat dit technisch mogelijk is.

Dat is het geval:
 • wanneer je erin hebt toegestemd dat je gegevens worden verwerkt of wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract en
 • wanneer het om een automatische verwerking gaat.

Recht van bezwaar: Wanneer de verwerking van je persoonsgegevens berust op een wettelijk of algemeen belang van ons, heb je het recht om je hiertegen op elk ogenblik te verzetten, om redenen die te maken hebben met jouw bijzondere situatie.

Met jouw verzoek wordt echter geen rekening gehouden indien ons wettelijk belang zwaarder doorweegt dan dat van jou of indien de verwerking van je gegevens nodig blijft voor de vaststelling, de uitoefening of de onderbouwing van rechtsvorderingen.

Recht om je toestemming in te trekken: Wanneer Enabel met jouw toestemming je gegevens verwerkt, kun jij je op elk ogenblik verzetten (i) tegen de gegevensverwerking in het kader voor bovenstaande doeleinden en (ii) tegen de verwerking van persoonsgegevens die betrekking hebben op je gezondheid. In dat geval is het mogelijk dat Enabel dit doeleinde niet kan verwezenlijken en/of geen gevolg kan geven aan je vraag tot tussenkomst. De intrekking zal de rechtmatigheid van de verwerking van je persoonsgegevens tijdens de periode vóór je intrekking niet aantasten.

Tot wie kun je je wenden?

Om je rechten uit te oefenen volstaat het dat je een gedateerde en ondertekende aanvraag indient, vergezeld van een recto verso fotokopie van je identiteitskaart. Dat kan per brief of per e-mail gericht aan onze functionaris voor gegevensverwerking, op onderstaand adres: Enabel, Data Protection Officer, Hoogstraat 147,  1000 Brussel, e-mail: DPO@enabel.be

Als je vindt dat de verwerking van je persoonsgegevens een inbreuk vormt op de privacywetgeving, heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit op volgend adres: Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, tel.: +32 2 274 48 00, e-mail: commission@privacycommission.be 

blijf op de hoogte

Divider text here
Volg onze acties en de laatste trends in internationale samenwerking.