sinds 1 januari 2018
zijn WIJ ENABEL

Divider text here

1998

Twintig jaar geleden werd de Belgische Technische Coöperatie - BTC - opgericht. Dat was nog vóór in 2000 de Millenniumdoelstellingen werden aangenomen. Er waren nog geen smartphones, wifi bestond niet en van digitalisering lag niemand wakker...

Intussen is de wereld veranderd. De Millenniumdoelstellingen hebben plaats gemaakt voor de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen. Sommige landen hebben zich de afgelopen jaren uit de armoede getild, maar andere landen kunnen nog altijd een duwtje in de rug gebruiken. Daarom wil België een betekenisvolle partner in ontwikkeling blijven en daarom heeft ons land zijn ontwikkelingsbeleid hervormd.
2018
BTC wordt Enabel, het Belgisch ontwikkelingsagentschap. Met als opdracht het Belgische ontwikkelingsbeleid uit te voeren en te coördineren.

Een Belgischer logo
De kleuren van het nieuwe logo verwijzen naar de Belgische driekleur: zwart-geel-rood. 
Wij dragen die kleuren met trots omdat we ervan overtuigd zijn dat ook een klein land een rol van betekenis kan spelen. 

De vogel in het logo staat symbool voor vrijheid en zelfstandigheid. Iedereen moet in alle vrijheid eigen keuzes kunnen maken en de kans krijgen om zich volop te ontplooien. Daar ligt onze opdracht: ervoor zorgen dat onze partners een duwtje in de rug krijgen, samen met hen de omstandigheden creëren die duurzame vooruitgang mogelijk maken. Daarom heten we Enabel..
Enabel?
Enabel is een ‘Belgische’ variante op het Engelse werkwoord enable, maar dan met –bel– achteraan. Enabel betekent mogelijk maken, faciliteren, empoweren. Dat is precies wat het Belgisch ontwikkelingsagentschap doet : wij stellen onze partners in staat om te doen wat nodig is zodat duurzame ontwikkeling in hun land een feit wordt. Wij moeten mee de omstandigheden creëren om ontwikkeling mogelijk te maken, wij geven een duwtje in de rug, wij motiveren, wij moedigen aan, wij bevorderen, wij brengen partners en organisaties bij elkaar om de zaken in beweging te brengen, om verandering te bewerkstelligen.
Onze visie
Wij bouwen aan een duurzame wereld waar vrouwen en mannen in een rechtsstaat leven en de vrijheid hebben om zich ten volle te ontwikkelen.

Wij zijn een Europese speler die de impact van België op het gebied van internationale ontwikkeling versterkt.

Als kenniscentrum denken en handelen wij met het oog op strategische en beleidsbeïnvloeding gericht op duurzame ontwikkeling.

Onze genetwerkte expertise kan snel worden gemobiliseerd om duurzame ontwikkelingsacties uit te voeren, die aansluiten bij de prioriteiten van België en de doelstellingen van onze partners.
Onze missie
Enabel is het ontwikkelingsagentschap van de Belgische federale regering; wij voeren het Belgisch internationaal ontwikkelingsbeleid uit. 

Wij voeren alle opdrachten van openbare dienst uit in het kader van de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling, in België en in het buitenland. 

Wij bieden de meest gepaste expertise aan, waaronder die van de Belgische overheidsdiensten, bevorderen de interactie tussen alle spelers en sluiten de best mogelijke partnerschappen. 

Enabel versterkt de impact van België op het gebied van internationale ontwikkeling door opdrachten voor andere nationale en internationale opdrachtgevers uit te voeren.
Vragen en antwoorden

Waarom deze hervorming?

Op 16 november 2017 keurde het Belgische federale parlement de wet 'Enabel' goed. Door de wet wordt het uitvoeringsagentschap van de Belgische gouvernementele samenwerking BTC omgevormd tot een coördinerend en uitvoerend agentschap voor het Belgische ontwikkelingsbeleid, Enabel.

Met deze hervorming wil de Belgische regering haar ontwikkelingsbeleid laten aansluiten bij de Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling en de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals, of SDG’s). Het gaat om een mondiale, universele agenda die op 25 september 2015 in New York door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties werd goedgekeurd en waarin, naast overheden, ook de civiele maatschappij en de private sector een belangrijke rol te spelen hebben. Ook de Europese Unie (EU) plaatst haar ontwikkelingsbeleid, zoals verwoord in de Agenda for Change (2011) en de Europese Consensus over Ontwikkeling (2017), binnen deze SDG-context.

Het Belgische ontwikkelingsbeleid focust op inclusieve economische groei, de mensenrechten, met specifieke aandacht voor vrouwen- en kinderrechten, digitalisering en de minst ontwikkelde landen.

wat is de opdracht van enabel?

Enabel voert het Belgische beleid inzake gouvernementele samenwerking uit. Het agentschap gaat ook actief op zoek naar opdrachten en financiering door andere donoren, die het Belgische buitenlandse beleid flankeren en versterken. Als sociale onderneming is Enabel een aantrekkelijke partner voor instellingen zoals de Europese Unie of de Wereldbank. 
 
Enabel kan ook initiatieven van Belgische federale instanties op het vlak van internationale samenwerking uitvoeren en coördineren. Op die manier wordt Enabel de interface tussen Belgische federale openbare instellingen en Belgische of buitenlandse donoren voor interventies inzake internationale ontwikkeling, preferentieel in lage en midden inkomenslanden.

WAAROM ENABEL?

Enabel is een ‘Belgische’ variante op het Engelse werkwoord enable. Je spreekt het uit zoals het Engelse woord, maar je schrijft het met –bel– achteraan. Een duidelijke verwijzing naar België.

Enabel is een naam, een woord, geen afkorting. Door de link met het Engels neemt ook de naam van het agentschap alle betekenissen van het Engelse woord over, en die betekenissen sporen volledig met de inhoud van de activiteiten van het vernieuwde Belgisch ontwikkelingsagentschap.

Enabel betekent mogelijk maken, faciliteren, empoweren. Dat is precies wat het Belgisch ontwikkelingsagentschap doet : wij stellen onze partners in staat om te doen wat nodig is zodat duurzame ontwikkeling in hun land een feit wordt. Wij moeten mee de omstandigheden creëren om ontwikkeling mogelijk te maken, wij geven een duwtje in de rug, wij motiveren, wij moedigen aan, wij bevorderen, wij brengen partners en organisaties bij elkaar om de zaken in beweging te brengen, om verandering te bewerkstelligen.

Enabel is een moderne naam die de tand des tijds zal doorstaan, omdat hij geen verwijzing inhoudt naar de historisch bezwaarde en bijna verouderde begrippen zoals ‘ontwikkelingssamenwerking’ (development cooperation) en ‘hulp’ (aid), of naar al te limitatieve termen zoals ‘technische coöperatie’, die alleen maar een gevoel van ‘meer van hetzelfde’ oproepen.

Enabel is een naam die breekt met het verleden, die resoluut naar de toekomst kijkt. Enabel gelooft in voortgang en vooruitgang, ook in moeilijke en onvoorspelbare omstandigheden, in fragiele staten en in de minst ontwikkelde landen.

WAAROM EEN NIEUW LOGO?

De Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden (BIO) en het Belgisch ontwikkelingsagentschap (Enabel) hebben in een gezamenlijke opdracht nieuwe logo's laten ontwikkelen voor ieder van de drie organisaties. Die oefening beantwoordt aan de uitgesproken wil van de overheid om de Belgische identiteit van de verschillende spelers te benadrukken en tegelijk een visuele verbondenheid te creëren. 

WAT VERANDERT ER CONCREET EN, wanneer?

Het logo van BTC wordt in de eerste weken van 2018 geleidelijk aan vervangen door het logo van Enabel. Dat is de meest kostenefficiënte manier van werken. We geven de prioriteit aan de externe visibiliteit: naamborden, signalisatieborden, plakkaten, auto's, ontvangstruimten komen het eerst aan bod. Ook onze elektronische platformen pakken we meteen aan, maar het kan gebeuren dat we niet alle oude logo's meteen op het spoor komen, vooral dan bijvoorbeeld op externe websites. We houden onze ogen open.

Ook drukwerk met het oude logo zal nog even in omloop blijven en pas mettertijd verdwijnen, naarmate nieuw drukwerk met het nieuwe logo de overhand neemt. En u mag ons natuurlijk ook altijd signaleren als u in een of andere verloren hoek nog een oud BTC-logo ziet. Wij doen dan het nodige. 

WAT GEBEURT ER MET DE OVEREENKOMSTEN, contracten van BTC?

Niets. Enabel blijft zoals voorheen een naamloze vennootschap van publiek recht met sociaal oogmerk. Alle contracten, overeenkomsten en engagementen die BTC heeft gesloten, lopen gewoon door. 

Enabel krijgt meer autonomie, meer bevoegdheden en een ruimer mandaat dan voorheen. Daarmee is het agentschap beter gewapend om zijn visie waar te maken, om het werken aan een duurzame wereld waar vrouwen en mannen in een rechtsstaat leven en de vrijheid genieten om hun leven in handen te nemen. 


WAT GEBEURT ER MET DE BASELINE 'building a fair world'?

Hoewel Enabel uiteindelijk nog altijd aan een eerlijke(r) wereld werkt, zullen we die baseline niet meer gebruiken. We zijn ervan overtuigd dat het verhaal van onze naam en het logo voldoende sterk is om duidelijk te maken waar we voor staan.
VERDERGAAN
Hebt u nog vragen, opmerkingen of suggesties ? 

BLIJF OP DE HOOGTE

Divider text here
Volg onze acties en de laatste trends in internationale samenwerking.