Een wereldburger, wat is dat? | Enabel - Belgisch Ontwikkelingsagentschap

Een wereldburger, wat is dat?

Educatie voor een meer rechtvaardige wereld
Een wereldburger beseft dat haar of zijn acties een effect hebben op de rest van de wereld, en zet zich in voor een meer rechtvaardige, solidaire en duurzame mondiale samenleving. Dat is precies wat Kruit, het programma voor wereldburgerschapseducatie van Enabel nastreeft.   

Delen

Vandaag staan mensen wereldwijd meer dan ooit in contact met elkaar. Digitalisering, toenemende mobiliteit en internationale handel zorgen ervoor dat wat elders in de wereld gebeurt, ook invloed heeft in eigen land, en vice versa.

Maatschappelijke uitdagingen zoals klimaatverandering, milieubescherming, migratie, armoedebestrijding en pandemieën zoals COVID-19 overstijgen de nationale grenzen en vragen een aanpak op wereldschaal. 

En daarvoor heb je wereldburgers nodig. Want een wereldburger beseft dat haar of zijn acties een effect hebben op de rest van de wereld, en zet zich in voor een meer rechtvaardige, solidaire en duurzame mondiale samenleving. 

Dat is precies wat het programma voor wereldburgerschapseducatie van Enabel nastreeft   

Enabel en wereldburgerschap

Divider text here
Het Belgisch ontwikkelingsagentschap Enabel reikt oplossingen aan om dringende mondiale uitdagingen aan te pakken - klimaatverandering, verstedelijking, menselijke mobiliteit, vrede en veiligheid, economische en sociale ongelijkheid - en om wereldburgerschap te bevorderen. Enabel ziet wereldburgerschap als een hefboom om de impact van zijn internationale programma’s te vergroten en om mensen wereldwijd bewust te maken van hun cruciale rol als wereldburgers.

Enabel wil wereldburgerschapseducatie (WBE) verankeren in het Belgische onderwijs via het tweetalige programma Annoncer la Couleur/Kruit. WBE moet jongeren competenties aanreiken om actief te participeren aan de lokale en mondiale samenleving. Het programma draagt hieraan bij als een kenniscentrum voor iedereen die actief is rond WBE in het onderwijs en door ruimte te maken voor innovatieve projecten en ideeën.
Enabel wil wereldburgerschapseducatie verankeren in het Belgische onderwijs via het tweetalige programma Annoncer la Couleur/Kruit.

Innovatieve projecten

Divider text here
In de eerste plaats doet het programma aan praktijkversterking via WBE-vormingen en andere leertrajecten voor onderwijsprofessionals in België. Daarnaast wordt sterk ingezet op innovatie. Zo gaat bijvoorbeeld dit schooljaar een vernieuwend project van start rond kritische pedagogie, met als doel leerlingen bewust te maken van sociale ongelijkheden, sociale rechtvaardigheid en mogelijke acties rond deze thema’s. In september start ook een nieuwe reeks schrijfworkshops voor leerkrachten, waarbij schrijftechnieken en -instrumenten rond WBE worden gedeeld. 

Het programma focust ook meer en meer op het versterken van WBE in het beroepsonderwijs, via een inspirerend leertraject voor onderwijsprofessionals rond kritisch denken, engagement en vakoverschrijdend werken. 

Verder zet het programma als kenniscentrum in op de uitwisseling van kennis en expertise binnen de WBE-sector. Relevante en onderbouwde publicaties, gekoppeld aan interactiemomenten, slaan een brug tussen de theorie en de praktijk. Dit schooljaar ligt de focus op jongerenengagement, dekolonisering en universele waarden. 

Door wetenschappelijke inzichten op een laagdrempelige manier in de kijker te plaatsen, worden doeltreffende acties in de sector gestimuleerd. Zo liet het programma recent een onderzoek uitvoeren naar het maatschappelijke engagement van Belgische jongeren. De conclusies hiervan kunnen een leidraad vormen voor partners uit de sector, die via hun activiteiten de maatschappelijke inzet van jongeren proberen te stimuleren. 

Leren van elkaar

Divider text here
Last but not least wil het programma de WBE-expertise in België verbinden met die van de partnerlanden van Enabel, en omgekeerd. Zo werd al een uitwisseling tussen lerarenopleiders in Oeganda en België gefaciliteerd, met als doel te leren over de benadering van WBE in beide landen.

Tijdens het schooljaar 2021-2022 is een nieuwe uitwisseling gepland met Oeganda. Dit keer met lerarenopleiders geschiedenis van de KU Leuven. Zij zullen van elkaar leren over de manier waarop de koloniale periode behandeld wordt in het geschiedenisonderwijs in beide landen, en bouwen aan inzichten over dekolonisatie, kritisch wereldburgerschapsonderwijs en multiperspectiviteit. 

Samen met partners in Palestina werkt het WBE-programma rond het stimuleren van veerkracht, betrokkenheid en engagement van kwetsbare jongeren. Dit thema sluit aan bij de lopende Enabel-programma’s in het partnerland én is een belangrijk thema voor het Stedelijk Onderwijs Antwerpen, de Belgische partner van Kruit in dit verhaal.     

BLIJF OP DE HOOGTE

Divider text here
Volg onze acties en de laatste trends in internationale samenwerking.