Mondiale uitdagingen

Sociale & economische ongelijkheid

shadow of a child on a fishing boat in Mali

Scroll

Enabel streeft naar gelijke toegang tot hoogwaardige basisdiensten en sociale beschermingsmechanismen, naar duurzaam ondernemerschap en waardig werk en naar een aanpak tegen discriminerende praktijken en genderstereotypen die inclusie belemmeren. Onze aanpak is op rechten gebaseerd en richt zich op capaciteitsversterking van de duty bearers en op het versterken van mensen in gemarginaliseerde situaties die de meeste moeite hebben met de hindernissen waar zij voor staan.

Wat we doen

Kansen om duurzaam te ondernemen en waardig werk

Enabel focust op het creëren en uitbouwen van inclusieve markten die vrouwelijk ondernemerschap en digitaal ondernemerschap stimuleren en jonge ondernemers empoweren. We ondersteunen de partnerlanden bij het maximaliseren van de werkgelegenheidsimpact van investeringen en economische groei door ons te richten op waardig werk voor jongeren door middel van technisch onderwijs en beroepsopleidingen en het bevorderen van de werkgelegenheid.

Eerlijke en duurzame landbouwwaardeketens

We stellen kleinschalige producenten en hun organisaties in staat om een groter deel van de toegevoegde waarde in de waardeketen naar zich te trekken. Waardeketens eerlijker en inclusiever maken voor elke actor en in het bijzonder de zwakste is daarbij essentieel. Enabel werkt ook aan een rechtvaardige toegang tot en controle over land als een mensenrecht.

Het overbruggen van de digitale kloof

Enabel werkt aan het versterken van digitale geletterdheid en digitale vaardigheden en aan de sensibilisering rond digitale rechten om de impact van de digitale kloof op ongelijkheid effectief te verminderen. We stellen onze partners ook in staat om de digitale genderkloof te verkleinen met projecten ter bevordering van politiek leiderschap, ondernemerschap en juridische empowerment van vrouwen en ter bestrijding van gendergerelateerd geweld.

Gedragsverandering: SRHR en gezinsplanning

Heel wat sociaal-culturele en omgevingsfactoren bepalen in welke mate mensen hun volledig potentieel kunnen waar maken. De snelle bevolkingsgroei is een structureel probleem net als de beperkte toegang van vrouwen tot kwalitatief hoogwaardige en betaalbare gezondheidszorg en het feit dat de seksuele en reproductieve rechten en gezondheid (SRHR) van vrouwen en adolescenten onder druk staat. Het verstrekken van SRHR en toegang tot hoogwaardige gezinsplanningsdiensten zijn krachtige hefbomen om machtsverhoudingen te doen kantelen en verankerde ongelijkheid tegen te gaan.

Onderwijs en gezondheidszorg en herverdeling via sociale beschermingsmechanismen

Vooral in fragiele landen dragen billijke en betaalbare toegang tot hoogwaardige openbare diensten zoals onderwijs en gezondheid sterk bij aan de herverdeling. Investeren in onderwijs, met inbegrip van technisch en beroepsonderwijs, en betaalbare hoogwaardige openbare gezondheidsvoorzieningen zijn cruciaal om ongelijkheid te verminderen.

Meer informatie over sociale & economische ongelijkheid

De wereld staat voor enorme uitdagingen om tegen 2030 de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) te realiseren. Enabel wil daartoe bijdragen door zijn ervaring en expertise aan te bieden in een aantal specifieke domeinen: vrede en veiligheid, klimaatverandering en milieu, sociale en economische ongelijkheid, urbanisatie, menselijke mobiliteit, en wereldburgerschap. In het zoeken naar aangepaste oplossingen houden we rekening met de onontkoombare realiteit van de demografische explosie en geloven we rotsvast in de kracht van vrouwen en jongeren.

Deze brochure beschrijft hoe we de problematiek van de groeiende sociale en economische ongelijkheid in onze projecten integreren.

Download de brochure
women taking pictures with their smartphones in Senegal

Nieuws & Evenementen

Nieuws

16 juli 2024

The European Union needs to stay engaged in fragile contexts

The European Union has a special responsibility for its neighbouring continents and should play a leading role in international cooperation.

Lees meer

kid jumping on a stage Nieuws

08 juni 2024

Investeren in de toekomst : activiteitenverslag 2023 – 2024

Lees waarom we de internationale samenwerking moeten upcyclen. Waarom Enabel niet alleen een Belgisch, maar ook een Europees en Afrikaans agentschap is. Over de start van activiteiten in een nieuw land: Oekraïne. Over de start van nieuwe activiteiten in de sector van de groene waterstof.

Lees meer

green bubbles Nieuws

07 juni 2024

Het energielandschap van morgen

De klimaaturgentie dwingt ons om onze economieën te hertekenen. Daarbij staat de energietransitie centraal in de strijd tegen klimaatverandering.

Lees meer

forest landscape Nieuws

07 juni 2024

Klimaat: hoe kunnen we onze toekomst financieren?

Terwijl klimaatcrises elkaar opvolgen, lijkt de noodzaak om de opwarming van de aarde te beperken tot +1,5 graden dringender dan ooit.

Lees meer

Nieuws

07 juni 2024

Het Tanganyika-meer: een bedreigd ecosysteem

Het Tanganyikameer wordt ernstig bedreigd door menselijke activiteiten. Ons doel: een duurzame toekomst garanderen voor de regio en haar bewoners.

Lees meer

sheeps crossing the road, Niger Nieuws

07 juni 2024

Gezien de instabiliteit van de Sahel is internationale samenwerking essentieel

De Europese en Belgische samenwerking met Afrika, gebaseerd op een logica van solidariteit, moet zich aanpassen aan de nieuwe mondiale geopolitieke situatie.

Lees meer

nigerien girl reading a book

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte van onze activiteiten en internationale ontwikkelingstrends belicht vanuit Belgisch perspectief.

Newsletter NL

"*" geeft vereiste velden aan