Mondiale uitdagingen

Verstedelijking

a city view in Palestine

Scroll

De wereld wordt steeds stedelijker. Tegen 2050 zal 70% van de wereldbevolking in steden wonen. Deze wereldwijde trend betreft zowel de opkomst van megasteden als de toename van kleine en middelgrote steden. 75% van de wereldbevolking woont in stedelijke nederzettingen van minder dan 500.000 mensen. Steden worden ook jonger, met naar schatting 60% van de stedelijke bevolking onder de leeftijd van 18 in 2030.

Wat we doen

Toegang tot hoogwaardige diensten voor iedereen

Enabel ondersteunt steden bij het verbeteren en onderhouden van stedelijke infrastructuur zodat ze hoogwaardige diensten kunnen verlenen (toegang tot water en sanitaire voorzieningen, wegen, energie), ook in informele nederzettingen. In kwetsbare omgevingen werken we ook met secundaire steden. We consolideren hun capaciteitsversterking om schokken te voorzien en op te vangen, en om opschaalbare en dynamische basisdiensten en -mogelijkheden aan te bieden.

Geïntegreerd en participatief stedelijk en territoriaal bestuur

Enabel ondersteunt steden bij het co-creëren van beleid, instrumenten en projecten voor aangepaste stadsplanning en -beheer. Ook werken wij aan het bevorderen van open en transparante overheden. Stedelijke overheden en maatschappelijke organisaties worden aangemoedigd om nauw samen te werken en het leiderschap en de deelname van vrouwen aan gezamenlijke inspanningen ter verbetering van het stadsleven te bevorderen. Daarvoor zetten we in op een gendertransformatieve benadering van stadsplanning.

Steden en gebieden als positieve actoren van klimaatverandering

Steden zijn de belangrijkste producenten van broeikasgassen, maar ook de belangrijkste motor in de strijd tegen klimaatverandering. Enabel ondersteunt de toegang tot schone technologie en infrastructuur en stimuleert een ondersteunende bedrijfs- en beleidsomgeving om de groene en circulaire economie te bevorderen. Door opnieuw na te denken over de manier waarop we energie, materialen, producten en activa in steden gebruiken, reageert Enabel op de uitdagingen rond stedelijke hulpbronnen als gevolg van de klimaatverandering en de snelle verstedelijking.

Sociaaleconomische integratie voor vrouwen en mannen, met nadruk op jongeren

Jongeren en vrouwen in staat stellen hun talenten en vaardigheden te ontwikkelen en ondernemerschap bevorderen zal de stedelijke economie stimuleren. Hoogwaardige, voor iedereen toegankelijke opleidingen en ondersteunende systemen zijn nodig om mensen aan een baan te helpen die is afgestemd op de behoeften van verschillende categorieën mensen en op de behoeften van de lokale markt en stedelijke uitdagingen. Rekening houden met de steeds veranderende marktbehoeften, het potentieel van de stedelijke economie benutten en de mogelijkheden van de digitale en circulaire economie benutten, zijn essentieel om innovatieve stedelijke ecosystemen te bevorderen.

Veilige en samenhangende steden

Enabel draagt bij aan het vermogen van steden om hun burgers een inclusieve en veilige omgeving te bieden. Er wordt specifieke aandacht besteed aan jongeren, vrouwen en kwetsbare groepen. Stedelijk geweld en gendergerelateerd geweld in het bijzonder worden uitgebreid aangepakt. Dat doen we door de toegang tot seksuele en reproductieve gezondheid en rechten en tot gendergerelateerde infrastructuur te verbeteren en door nauw samen te werken met scholen, politie en justitie.

Meer informatie over Verstedelijking

De wereld staat voor enorme uitdagingen om tegen 2030 de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) te bereiken. Enabel wil daartoe bijdragen door zijn ervaring en expertise aan te reiken in vijf specifieke domeinen: vrede en veiligheid, klimaatverandering en milieu, sociale en economische ongelijkheid, verstedelijking, en menselijke mobiliteit. In onze zoektocht naar aangepaste oplossingen houden we rekening met de onvermijdelijke voortdurende bevolkingsexplosie en geloven we rotsvast in de empowerment van vrouwen en jongeren.

Deze brochure beschrijft hoe wij verstedelijking in onze projecten aanpakken.

Download de brochure
Surveyor's apprentice in Burundi looks into a surveying machine

Nieuws & Evenementen

Busy street in Mali. Cars, motor-taxis, a person on a horse and pedestrians are going about their day.

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte van onze activiteiten en internationale ontwikkelingstrends belicht vanuit Belgisch perspectief.

Newsletter NL

"*" geeft vereiste velden aan