Evaluatie bij Enabel

Scroll

Evaluaties leveren bewijs, kennis en lessen op waarmee Enabel zijn besluitvorming kan onderbouwen om zijn impact te maximaliseren en verantwoording af te leggen voor de veranderingen die het wil bereiken.

Onze aanpak

Een lerende organisatie worden

Evaluaties ondersteunen de ambitie van Enabel om een lerende organisatie te worden. Evaluaties leggen uit welke mechanismen, voorwaarden en contextuele elementen cruciaal waren voor het al dan niet bereiken van de beoogde ontwikkelingsresultaten en systeemveranderingen. De lessen die uit evaluaties worden getrokken, zijn gebaseerd op bewijs. De kennis die wordt gegenereerd door evaluaties draagt bij aan een breder begrip van ontwikkelingsprocessen, aan innovatie en aan aanpassingen van ontwikkelingsstrategieën.

Resultaatsgericht beheer ondersteunen

Door de bevindingen en geleerde lessen kan de organisatie door evaluatie leren van haar ervaringen, deze lessen gebruiken om de besluitvorming te ondersteunen en de verantwoordingsplicht te versterken.

Strategische besluitvorming ondersteunen

Door middel van aanbevelingen en geleerde lessen ondersteunen evaluaties de strategische besluitvorming voor Enabel en zijn partners. De geleerde lessen kunnen worden meegenomen in toekomstige beslissingen van Enabel en zijn belanghebbenden. Willen evaluaties een invloedrijke rol spelen in de strategische besluitvorming, dan is het belangrijk dat ze niet alleen tijdig inspelen op een behoefte, maar dat er ook interne mechanismen en processen voor kennisbeheer en platforms voor uitwisseling en besluitvorming bestaan en worden gebruikt om het gebruik van deze kennis te vergemakkelijken.

Verantwoordelijkheid versterken

Evaluaties zijn een middel om de performantie van projecten te beoordelen om op betrouwbare en transparante wijze verantwoording af te leggen over het gebruik van middelen, over de al dan niet bereikte resultaten en om het hoe en waarom te verklaren. Evaluaties bevorderen ook transparante communicatie met belanghebbenden en het grote publiek en helpen ervoor te zorgen dat er verantwoording wordt afgelegd voor genomen acties en besluiten.

Zorgen voor bruikbaarheid

Het nut en het doel van een evaluatie worden bepaald door de duidelijk omschreven doelstellingen, de tijdigheid en het gebruik van de resultaten. De ervaring van Enabel en de lessen die we de afgelopen jaren hebben geleerd, laten zien dat evaluaties zeer duidelijke en gerichte doelstellingen moeten hebben. Enabel is zich bewust van het verband tussen de verantwoordings-, leer- en sturingsdoelen, maar toch kiezen we ervoor om per evaluatie één hoofddoel toe te wijzen, afhankelijk van het soort evaluatie. Dit doel bepaalt ook de meest geschikte timing voor het uitvoeren van de evaluatie.
Evaluatieresultaten hebben pas echt invloed op de besluitvorming als ze als relevant en nuttig worden ervaren en de belangen en behoeften van de verschillende belanghebbenden weerspiegelen, met inbegrip van de eindgebruikers van onze acties.

Afstemmen op complementaire instrumenten

Enabel wil zorgen voor een geïntegreerde aanpak en een betere afstemming tussen de verschillende instrumenten van resultaatgericht beheer. Evalueren moet niet gezien worden als een geïsoleerd proces, maar eerder als een schakel in de keten die eerder denken en analyseren aanvult en erop voortbouwt. Zo voltooien de verschillende soorten evaluaties die Enabel uitvoert het hele resultaatgerichte beheer en leerproces op project-, landen- en organisatieniveau op een evenwichtige en efficiënte manier.

close up of an administrative document

De Dienst Interne Evaluatie


 

De dienst interne evaluatie speelt een belangrijke rol binnen Enabel, als verantwoordelijke voor het interne beleid op het gebied van evaluatie en resultaatgericht beheer van Enabel en door toezicht te houden op kwaliteitsbeoordelingen. De dienst neemt de cruciale verantwoordelijkheid op zich om te zorgen voor de sturing, uitvoering en validatie van alle evaluaties die door Enabel worden gesponsord; en handhaaft de toewijding van de organisatie aan strenge evaluatiepraktijken en invloedrijke evaluaties.

De dienst interne evaluatie rapporteert aan de voorzitter van de raad van bestuur, waardoor onafhankelijkheid van de directies van Enabel en de operationele uitvoering gewaarborgd is. Dat is cruciaal voor het uitvoeren van evaluaties op een onbevooroordeelde en onpartijdige manier.

Enabel maakt gebruik van externe professionele evaluatoren om te zorgen voor een voldoende breed en divers scala aan evaluatie-expertise en het gebruik van internationaal erkende kwaliteitsnormen, waardoor de evaluaties geloofwaardiger en nuttiger worden.

In het kader van de certificering van het interne evaluatiesysteem van de actoren van de ontwikkelingssamenwerking organiseert de Dienst Bijzondere Evaluatie van het ministerie van Buitenlandse Zaken, Samenwerking en Humanitaire Zaken de externe kwaliteitsevaluatie van het monitoring- en
evaluatiesysteem van Enabel.

Wat we doen

Referentie voor evaluatie & RBM

De dienst interne evaluatie van Enabel is verantwoordelijk voor het ontwikkelen, verspreiden en onderhouden van het interne beleid van Enabel op het gebied van resultaatgericht beheer (RBM) en evaluatie. Daartoe organiseert en voert de dienst kwaliteitsbeoordelingen uit van de resultatensystemen, producten en diensten van Enabel, en doet aanbevelingen om de algehele kwaliteit en effectiviteit ervan te verbeteren. De dienst streeft er ook naar om de capaciteit van Enabel op het gebied van evaluatie en resultaatmonitoring te ontwikkelen in overeenstemming met de kaders voor resultaatgericht beheer en evaluatie.

Toegangspoort voor externe evaluaties

De dienst interne evaluatie van Enabel faciliteert externe evaluaties die worden uitgevoerd door externe actoren, zoals de Dienst Bijzondere Evaluatie, waarvoor samenwerking met Enabel nodig is. Dit omvat het faciliteren van de communicatie tussen externe evaluatieteams en Enabel-medewerkers, het aanwijzen van de juiste focal points binnen Enabel en het monitoren van de implementatie van corporate aanbevelingen uit deze evaluaties.
Daarnaast werkt de dienst mee aan de certificering van het evaluatiesysteem van Enabel door de coördinatie van interne activiteiten binnen dit kader te ondersteunen.

Manager van interne evaluaties

De dienst interne evaluatie van Enabel coördineert en organiseert strategische evaluaties. Deze evaluaties zijn toegespitst op het genereren van kennis om Enabel in staat te stellen relevant beleid te ontwikkelen en implementatiestrategieën te verbeteren op basis van eigen ervaring en lessen die zijn geleerd uit sectorale of thematische projecten. Daarnaast beheert de dienst de evaluaties van projecten en samenwerkingsprogramma’s en de raamovereenkomst die voor deze evaluaties is opgesteld.

Evaluatiekampioen binnen Enabel

De dienst interne evaluatie van Enabel promoot evaluatie actief door te pleiten voor de waarde en rol ervan bij het verbeteren van de verantwoordingsplicht, effectiviteit en impact van de organisatie. Dit omvat het vergroten van het bewustzijn en het promoten van evaluatieprincipes onder Enabel-medewerkers en belanghebbenden, het aanmoedigen van hun betrokkenheid bij het evaluatieproces, het bevorderen van een cultuur van leren en feedback binnen de organisatie waarin evaluaties worden gezien als kansen voor groei en verbetering, en het organiseren van evenementen om geleerde lessen te delen.

Nieuws & evenementen

kid jumping on a stage Nieuws

08 juni 2024

Investeren in de toekomst : activiteitenverslag 2023 – 2024

Lees waarom we de internationale samenwerking moeten upcyclen. Waarom Enabel niet alleen een Belgisch, maar ook een Europees en Afrikaans agentschap is. Over de start van activiteiten in een nieuw land: Oekraïne. Over de start van nieuwe activiteiten in de sector van de groene waterstof.

Lees meer

Nieuws

07 juni 2024

Het Tanganyika-meer: een bedreigd ecosysteem

Het Tanganyikameer wordt ernstig bedreigd door menselijke activiteiten. Ons doel: een duurzame toekomst garanderen voor de regio en haar bewoners.

Lees meer

green bubbles Nieuws

07 juni 2024

Het energielandschap van morgen

De klimaaturgentie dwingt ons om onze economieën te hertekenen. Daarbij staat de energietransitie centraal in de strijd tegen klimaatverandering.

Lees meer

forest landscape Nieuws

07 juni 2024

Klimaat: hoe kunnen we onze toekomst financieren?

Terwijl klimaatcrises elkaar opvolgen, lijkt de noodzaak om de opwarming van de aarde te beperken tot +1,5 graden dringender dan ooit.

Lees meer

sheeps crossing the road, Niger Nieuws

07 juni 2024

Gezien de instabiliteit van de Sahel is internationale samenwerking essentieel

De Europese en Belgische samenwerking met Afrika, gebaseerd op een logica van solidariteit, moet zich aanpassen aan de nieuwe mondiale geopolitieke situatie.

Lees meer

square in Kyiv, Ukraine Nieuws

07 juni 2024

Oekraïne: nieuw land, nieuwe uitdagingen

In december 2023 gaf de Belgische regering Enabel de opdracht om een programma te lanceren ter ondersteuning van de wederopbouw in Oekraïne.

Lees meer

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte van onze activiteiten en internationale ontwikkelingstrends belicht vanuit Belgisch perspectief.

Newsletter NL

"*" geeft vereiste velden aan